Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


Verlofaanvraag

RICHTLIJNEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

1. Extra verlof


Een verzoek om extra verlof op grond van artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Te laat ingediende verzoeken zullen niet in behandeling worden genomen en kunnen derhalve als afgewezen worden beschouwd.

Specifieke aard van het beroep

Als wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) het slechts mogelijk is buiten de reguliere schoolvakanties als gezin op vakantie te gaan. De werkgever dient hiervoor een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat er geen verlof binnen een reguliere vakantie mogelijk is.

Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep mag:
- éénmaal per schooljaar worden verleend;
- mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden; 10 schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden. In het laatste geval dient het verzoek zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen):
d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg);
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
f. het bijwonen van 25-, 40-, 50 jarig ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijks jubileum van bloed- of aanverwanten (1 dag).

Bij de aanvraag voor extra verlof dient bewijs te worden overhandigd aan de directie van de school of leerplichtambtenaar waaruit blijkt dat de aanvraag voor het verlof aan één van de bovengenoemde voorwaarden voldoet.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken van tevoren via de directeur van de school te worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe.

Hiervoor geldt de volgende voorwaarde:

- de ouder(s)/verzorger(s) dienen een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er te kunnen overleggen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van medische- of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

4. Extra verlof wordt in principe niet verleend vanwege de volgende redenen:

- Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
- familiebezoek in het buitenland;
- omdat de tickets al gekocht zijn of door gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit gezin al of nog vrij zijn;
- oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie;
- het willen van een skivakantie en geen verlof krijgen van de werkgever tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie;
- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.;
- vakantiespreiding in den lande.

In overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist!

WAARSCHUWING

De directie van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden zal proces-verbaal worden opgemaakt.

N.B De directie van de school kan bij elke aanvraag advies vragen aan de leerplichtambtenaar.

 

Als u denkt voor verlof in aanmerking te komen kunt u de volgende link volgen, invullen en bij de directie inleveren:

 Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen