Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


Praktische en organisatorische zaken

Praktische en organisatorische zaken

 

Het team

Een groot deel van het huidige team werkt al een aantal jaren met elkaar.We kennen elkaar en weten wat we van elkaar kunnen verwachten.Nieuwe collega’s worden goed ingewerkt.

 

 

 

·         Vervanging bij ziekte, verlof of anderszins.
Het ziekteverzuim op onze school is laag. In geval van ziekte treedt het vervangingsprotocol in werking.
Een aantal teamleden heeft recht op compensatiedagen. In dat geval wordt de betreffende leerkracht vervangen.

·         Begeleiding en inzet van studenten van Pabo’s[1].
Jaarlijks wordt de school gevraagd mee te werken aan het opleiden van nieuwe leerkrachten.
Wij vinden het een goede zaak om jonge collega’s op te leiden.
Het contact met Pabo’s is voor modern onderwijs van groot belang.
De eindverantwoordelijkheid voor de door de student gegeven lessen ligt altijd bij de groepsleerkracht. Op school hebben wij een Interne Coach en Opleider (ICO) die de studenten beoordeeld en begeleid. Dit gebeurt onder andere met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB). Op de website staat ons ICO-beleidsplan

·         Nascholing.
Regelmatig volgen teamleden cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te

blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen en hun deskundigheid te bevorderen. Deze scholing vindt meestal buiten de schooluren plaats.
Komt het tóch voor dat er een leerkracht afwezig is, dan wordt voor vervanging gezorgd.

 

Ziekmelden, schoolverzuim, verlof

Als uw kind onverwacht door ziekte niet naar school kan, vragen wij u dat vóór 8.30 uur (telefonisch) te melden. Dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar kinderen zijn. 

Schoolverzuim is niet toegestaan. De kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Maar ook voor de jongste kinderen moet schoolverzuim vermeden worden. Het is belangrijk dat kinderen een zo min mogelijk onderbroken leerlijn kunnen afleggen. We vragen u dan ook in het belang van uw kind om afspraken buiten schooltijd te regelen. In het kader van de veranderde wetgeving zijn wij als school genoodzaakt om aan de schooltijden en vakantiedagen vast te houden. Even een paar dagen weg onder schooltijd, kan dus zomaar niet.

Als u denkt in aanmerking te komen voor verlof, dan vraagt u dit aan bij de directie. Daar kunt u een formulier verkrijgen (zie bijlage) om dit verlof aan te vragen. Na enkele dagen krijgt u bericht of het verlof inderdaad door de school wordt verleend.

Kinderen die zonder reden (of zonder toestemming) afwezig zijn,

worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe.

 

Schooltijden

De schooltijden voor de onder-en bovenbouw lopen zoveel mogelijk gelijk.

De schooltijden zijn als volgt:

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1

8.30 – 11.45 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 11.45 

Groep 2

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 11.45 

Groep 3

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 11.45 

Groep 4

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 11.45 

Groep 5

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 -  14.30

Groep 6

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 14.30 

Groep 7

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 14.30 

Groep 8

8.30 – 14.30 

8.30 – 14.30 

8.30 – 12.15 

8.30 - 14.30

8.30 – 14.30 

De pauze is van 10.15– 10.30 uur en van 11.45 uur - 12.15 uur.

Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein. Vanaf dat moment is er ook toezicht op het plein. Vijf minuten vóór aanvang van de lessen wordt er gebeld. De kinderen gaan dan naar binnen. Wanneer de tweede bel gaat kan er dan ook direct worden begonnen. Wij verzoeken u vriendelijk eraan mee te werken dat alle kinderen op tijd op school zijn!

De verplichte onderwijstijd wordt vanuit onderstaande indeling gewaarborgd:

=         De groepen 1 t/m 4 minimaal 3520 uur per jaar

=         (groep 1: 833 uur, groep 2 t/m 4 921,25 uur)

=         De groep 5 t/m 8 minimaal 4000 uur per jaar.

(groep 5 t/m 8: 1009 uur)

 

Belangrijk om te weten…..!

=         Wanneer de hekken op slot zijn, is het schoolplein verboden terrein! Dat geldt ook in de weekenden en de vakanties!
De school stelt zich niet verantwoordelijk voor eventueel geleden schade. Een kwartier vóór aanvang mogen de kinderen op het schoolplein komen. Dan is er ook pleinwacht.

=         Veiligheid

Ieder jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Doel daarvan is om met de kinderen te oefenen hoe te reageren in dergelijke situaties en om te checken of de alarminstallatie optimaal functioneert. De BHV-ers hebben hierbij de leiding.

Daarnaast is op school ook een ARBO–commissie actief die de school doorlicht en aangeeft waar de verbeterpunten liggen. Deze punten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.  

De speeltoestellen worden om het jaar beoordeeld door een inspecteur van volksgezondheid.

 

=         Snoep verstandig…..

…eet weinig snoep. Wij willen u in overweging geven om op een verjaardag te trakteren op fruit, worst, kaas, en dergelijke.

Kauwgom mag op school niet worden genuttigd.

        

=      Goede doelen en acties

Iedere maandagmorgen zamelen wij geld in voor een Anak Asuh, een project in Indonesië. 

Jaarlijks doen de kinderen van groep 7 mee aan de kinderpostzegelactie.

De verkoop van loten van de Stichting Jantje Beton wordt door groep 8 gedaan.

Een keer per twee jaar doen wij mee aan Actie Schoenendoos.

 

=         Schoolfotograaf

Eén keer in de twee jaar komt een schoolfotograaf alle kinderen fotograferen. De ouderraad kiest de fotograaf uit en regelt de afspraak. Daarnaast wordt er ieder jaar een groepsfoto gemaakt.

 

=         Verzekeringen

De belangrijkste verzekering waar u als ouders mee te maken krijgt als uw kind naar school gaat is de A.V.P. (aansprakelijkheids-verzekering voor particulieren). Ook onze school heeft een dergelijke verzekering. Het is echter niet zo dat alle vormen van vernieling, letsel of beschadiging door de schoolverzekering gedekt wordt. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoon-baar is, gaat de verzekering over tot accepteren van een schadeclaim. In alle andere gevallen zal de A.V.P. van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind, dat de veroorzaker is van de ‘schade’, aangesproken moeten worden. Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. 

Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen (leerlingen, leer-krachten, en meewerkende ouders) een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf op school of de daarbij behorende terreinen tijdens de  officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastiek-lokalen, zwembaden e.d. alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.

 

=         Klachtenprocedure

St. Trivium kent een klachtenprocedure. Voor meer informatie over de klachtenregeling verwijzen wij u naar de directie van de school.

 

=         Veiligheidsprocedure

St. Trivium kent een veiligheidsprocedure. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de  directie van de school.

 

=         Fietsen
Als de kinderen niet ‘naast de deur’ wonen, mogen ze natuurlijk op de fiets komen.
Op het plein fietsen mag NIET!!

=         Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden bij de RT-kamer onder de kapstok verzameld.

=         De schoolbus

Een heel apart verhaal in het schoolgebeuren is de schoolbus.

De bus valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, maar is een onafhankelijk orgaan. Voor kinderen uit Slijk-Ewijk bestaat de mogelijkheid om met de schoolbus mee te rijden. Zij worden dan van huis opgehaald en ook weer thuis gebracht. De ouders van de kinderen betalen voor dit vervoer. Helaas kan de buscommissie de exploitatie niet sluitend krijgen maar gelukkig hebben een aantal bedrijven zich bereid verklaard de bus te sponsoren.

Hun namen treft u aan in de schoolkrant én op de bus.

 

=         Overige zorgdiensten

Naast de direct onderwijsgebonden diensten maakt de school ook gebruik van andere extra diensten die direct bij het welzijn van de kinderen betrokken zijn.

 

Jeugdarts

Bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Arnhem zijn onze jeugdarts en verpleegkundige ondergebracht.

Door het jaar heen zijn er spreekuren op school ingepland.

De doktersassistent screent elk jaar de kinderen van 5/6 jaar en de kinderen van 10/11 jaar.

Er is, ook voor ouders, op werkdagen een telefonisch spreekuur van 15.30 – 17.00 uur om vragen te stellen en is bereikbaar op tel.: 026 - 3775289. Tijdens schoolvakanties is er geen telefonisch spreekuur.

 

Logopediste

Elke maand is er een logopediste in school. Zij screent de kinderen die 5 jaar zijn en op verzoek individuele kinderen. Behandeling wordt door particuliere logopedisten gedaan.

 

GGD

De GGD informeert ons over gezondheidsaspecten, veiligheid en hygiëne in en rond de school.

 

Roken

Op school, op het schoolplein en bij excursies in het bijzijn van kinderen mag door niemand gerookt worden.

 

 

Buitenschoolse activiteiten

Er zijn buiten het reguliere basis lesprogramma ook andere zaken die erg nuttig, leerzaam en leuk voor de kinderen zijn. Daar zijn team en ouders nauw bij betrokken:

 

=         Schoolgezinsdienst

Één keer per jaar is er een speciale kerkdienst voor de kinderen. 

De kinderen en leerkrachten zijn vaak al lang van tevoren bezig met de voorbereidingen en zijn er erg enthousiast over, omdat het aansluit bij hun belevingswereld.

 

=         Projectweek

Jaarlijks houden we een gezamenlijke projectweek voor de hele school. Thema's uit de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld techniek, onze omgeving, bouwen, 112 hulpdiensten, gehandicapten, muziek, Afrika en water. Tijdens die projectweek gaan we soms op excursie en nodigen we ook diverse mensen en diensten uit om naar onze school te komen.

De projectweek sluiten we af met een ouderavond.

 

=         Verkeersexamen

Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het Verkeersexamen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch examen.

=         Toernooien

We nemen deel aan een aantal sporttoernooien die in de gemeente Overbetuwe georganiseerd worden. We vinden het goed dat kinderen leren kennismaken met diverse takken van sport.

We doen, bij voldoende aanmeldingen, mee aan voetbal-, korfbal- en volleybaltoernooien.

Deze toernooien vinden buiten schooltijd plaats. De hulp van ouders wordt dan ingeroepen om bijv. een groepje kinderen te begeleiden.

 

=         Sportdagen

Groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de gemeentelijke sportdag voor de basisscholen in de voormalige gemeente Valburg.

Voor de groepen 1 t/m 8 organiseren we een eigen sportdag rond de school.

=         Avondvierdaagse

Een ander jaarlijks gebeuren is de Avondvierdaagse. In schoolverband lopen we hier mee met de 2 ½ , de 5 en de 10 km. Met de wandelaars maken we van de intocht altijd iets vrolijks.

 

=         Startfeest

Inmiddels is het Startfeest al een traditie aan het worden. Het Startfeest wordt aan het begin van het schooljaar gehouden. Voor de kinderen, maar ook de ouders, worden allerlei spelletjes georganiseerd

 

=         Boomfeestdag

Binnen de gemeente Overbetuwe is een rooster gemaakt voor de viering van boomfeestdag. Eens in de drie jaar zijn de scholen uit Herveld aan de beurt. Deze dag benadrukken we het nut van bomen en openbaar groen.

 

=         Schoolreizen

Onze schoolreizen zijn altijd weer een hoogtepunt in het schooljaar. Soms blijven we in de buurt van onze dorpen, een andere keer gaan we met de bus op pad. Voor het schoolreisje wordt een bedrag van de ouders gevraagd. Hiermee wordt de entree en de busreis betaald.

 

=         Schoolkamp

Groep 7 en 8 gaan eens per twee jaar op schoolkamp naar een bungalowpark. Eén van de doelen van het schoolkamp is de omgang met elkaar te bevorderen. Onder leiding van een leerkracht of een ouder bewoont een groepje kinderen een bungalow. Het dagelijks leven verzorgen we met elkaar. Hier blijkt dan vaak dat kinderen op specifieke terreinen bepaalde talenten hebben. Acceptatie van elkaar is erg belangrijk. Daarnaast heeft ieder schoolkamp een thema, waar alle kinderen aan werken.

=         Excursies

In het kader van de wereldoriëntatie worden excursies gemaakt in de omgeving. Ouders worden gevraagd bij het vervoer te assisteren. We bezochten al eens een imker, geitenfokker, akkerbouwbedrijf, fruitteeltbedrijf, de veiling, het gemeentehuis en bedrijven in de buurt. Aan de excursie gaat meestal een voorbereiding op school vooraf.

=         Indië-monument

De school heeft het monument aan het Europaplein in Andelst geadopteerd. Jaarlijks organiseert de school een herdenking.

“Opdat wij niet vergeten” past in het kader van het geschiedenisonderwijs.

 

ZAT         

1. In de schoolsituatie hebben de interne begeleider,

jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker maandelijks

overleg over leerlingen waar zorgen over zijn (KCO: Kort casus overleg).

2. Wanneer de problemen complexer of omvangrijker zijn, zal met de ouders/verzorgers overlegd worden

om het kind te bespreken in het Zorg Advies Team(ZAT). In het ZAT nemen deel: de jeugdarts,

de maatschappelijke werker van Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar,

de schoolmaatschappelijk werker,

een jeugdfunctionaris van de politie en de interne begeleiders van basisscholen.

Hoe gaat het overleg op school in zijn werk?

In het maandelijks overleg op school bespreken interne begeleider, jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker wat er aan de hand is met het kind. Heeft het kind

(en/of ouders) hulp nodig en van wie? Kan de hulp op school gegeven worden of is een verwijzing nodig? Het gaat erom snel in actie te komen wanneer dat nodig is en de zorg steeds goed op elkaar af te stemmen, zodat er adequaat gehandeld wordt. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders / verzorgers.

Hoe gaat een Zorg Advies Team te werk?

Een kind wordt in het ZAT ingebracht, wanneer de problemen

complexer zijn of wanneer het nodig is dat vanuit een brede deskundigheid naar het kind gekeken

wordt. Een voorbeeld is een kind dat leer- en gedragsproblemen

heeft en regelmatig verzuimt. Het is juist dan van belang dat er vanuit meerdere invalshoeken naar

het kind gekeken wordt. Net als bij het overleg op school zal een kind in het ZAT ingebracht worden met toestemming van ouders en worden ouders voortdurend op de hoogte gehouden. Om het kind echt te kunnen helpen is dit van groot belang. De ZAT deelnemers brengen een advies uit. Als het nodig is kan direct verwezen worden naar Bureau Jeugdzorg of een andere instelling. In een volgend ZAT wordt bekeken of de situatie verbeterd is of dat extra zorg nodig is. Voor vragen kunt u bij onze Intern begeleidster terecht.[1]

Pedagogische Academie voor Basisonderwijs

  Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen