Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU
Logo basisschool Clara Fabricius

De school waar je groeit!


Waar de Clara Fabiciusschool voor staat

2. Waar de Clara Fabriciusschool voor staat

 

2.1 Uitgangspunten

De Clara Fabriciusschool is een Protestants Christelijke school voor basisonderwijs en staat open voor ieder kind, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging.

Wij verwachten wél van ouders die hun kind op onze school plaatsen, dat zij zich kunnen vinden in de identiteit van onze school.

Het individuele kind heeft bij ons prioriteit, mensen zijn immers allemaal verschillend.

Ieder kind moet zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen.

We willen kinderen zoveel als mogelijk en wenselijk is binnen onze school naar hun capaciteiten, onderwijs bieden.

Wij staan voor onderwijs dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs, waarbij wij niet alléén kijken naar de capaciteiten van het kind, maar waarbij ook het welzijn een belangrijke rol speelt.

 

2.2 Het klimaat van de school

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij proberen op school een huiselijke, ongedwongen sfeer te creëren, waarin kinderen zich veilig en geborgen weten. Dán kan een kind zich het best ontwikkelen. Het inbrengen van eigen ideeën wordt zeer gewaardeerd.

Net als thuis moet er op school regelmaat zijn. Er zijn gedragsregels die gerespecteerd dienen te worden.

Op onze school geldt deze regel: Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, je taal of je houding. Binnen deze regel hebben we eigenlijk het hele scala aan regels en afspraken gevangen. Deze regel geldt voor iedereen, dus ook voor leerkrachten en ouders.

 

Waar de regel overtreden wordt, melden we dit aan elkaar. Over het waarom moet gepraat kunnen worden. We accepteren geen enkele vorm van geweld.  Problemen los je al pratend, op een goede manier met elkaar op. Natuurlijk leren we de kinderen de vaardigheden die dit mogelijk maken.

We werken op school met een pestprotocol. De werkwijze van dit protocol vindt u onderaan deze pagina.

Leerkrachten worden aangesproken met meester of juf, gevolgd door de voornaam. De toon waarop iets wordt gezegd, is belangrijker dan de vorm, mits dit beleefd blijft.

De school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen.

Zelfvertrouwen, zelfkennis, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn belangrijke te ontwikkelen aspecten.

 

2.3 Doelen en opbrengsten van ons onderwijs

Ons onderwijs is steeds in beweging. De effectiviteit en de opbrengsten houden wij scherp in de gaten. Dat betekent dat wij regelmatig vernieuwend bezig zijn middels onderwijs op maat, aanpassingen op het gebied van de leerlingenzorg en de aanschaf van nieuwe leermethoden.

De door het Ministerie van Onderwijs gestelde kerndoelen[1] proberen we met zoveel mogelijk kinderen te halen. Dat dit niet in alle gevallen mogelijk is, vindt zijn oorsprong in ons uitgangspunt dat we kinderen zoveel als mogelijk en wenselijk is, binnen onze school in hun eigen omgeving, naar hun capaciteiten onderwijs willen bieden.

Waar in het verleden kinderen met leer- of gedragsproblemen uitstroomden naar het speciaal onderwijs, kunnen wij deze kinderen nu vaak binnen de basisschool helpen.

De methoden die wij op school gebruiken zijn getoetst aan de kerndoelen.

De school is in eerste instantie een instituut waar kinderen komen om kennis te verwerven.

Daarbij is de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen ook van belang. Niet alleen op het gebied van tekenen, handvaardigheid en muziek, maar ook binnen taal, lezen, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie.

De schoolse vakken beheersen is niet het enige dat wij beogen met ons onderwijs. Een gedeelte ‘opvoeden’ hoort daar ook bij.

Door uitgebreid aandacht te besteden aan gevoelens, eigen mening, kritiek geven en ontvangen, boos zijn, bang zijn en pesten, zal het school- en klassenklimaat verbeteren.

Er ontstaat dan een prettige en rustige werksfeer waarin kinderen elkaar leren accepteren en helpen. Daartoe hanteren wij een methode op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Een geregeld contact tussen ouders en school is daarbij onontbeerlijk.

Samen streven we ernaar dat onze kinderen opgroeien tot sociale mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

Resultaten die worden behaald blijven relatief.

Waar voor het ene kind het halen van een hoog cijfer niet zo veel moeite kost, betekent voor een ander kind het halen van een voldoende al veel inspanning.

Het voortdurend ontwikkelen van het eigen kunnen is ons doel.

In de dagelijkse gang van zaken vinden wij het gezamenlijk ontdekken een belangrijk aspect. De lessen zijn interactief: met elkaar sprekend, denkend, onderzoekend en handelend wordt de leerstof eigen gemaakt.

Wij bieden ons onderwijs zoveel mogelijk adaptief[2] aan.

Dat betekent dat niet alle kinderen altijd met dezelfde leerstof bezig zijn. Het kan voorkomen dat een kind uit groep 5 bezig is met spelling uit groep 4 of 6. Soms is het voor een kind beter dat het twee jaar over de stof van een groep doet. Het kan ook voorkomen dat een kind zich qua leerstof zo snel ontwikkelt dat het al eerder in een volgende groep wordt geplaatst. Deze zijn beide echter meer uitzondering dan regel. Komt dit aan de orde, dan wordt dit met ouders besproken. Bij verschil van mening tussen school en ouders, ligt de beslissing bij de school.

Door middel van een leerling-volgsysteem worden de vorderingen vastgelegd en geëvalueerd. We kunnen tijdig signaleren wanneer een kind in leerprestaties achterblijft of sterk vooruit gaat. Alle kinderen hebben onze speciale zorg.

 

2.4 Een school in ontwikkeling

De maatschappij ondergaat in hoog tempo grote veranderingen.

Als school proberen wij op die veranderingen zo adequaat mogelijk te anticiperen.

Het gebruik van nieuwe en eigentijdse leermethoden en hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang.

Omdat het invoeren van nieuwe methoden een zeer kostbare aangelegenheid is en de financiële middelen beperkt zijn, moet er met deze middelen zuinig omgesprongen worden.

Wij stimuleren het gebruik van de computer als leer- en hulpmiddel. Daarbij zijn de digitale schoolborden ook erg belangrijk.

Het reken-, taal- en leesonderwijs is de afgelopen jaren gemoderniseerd.

De nascholing en deskundigheids-bevordering van het team garanderen een continue kwaliteitsverbetering en het up-to-date blijven van ons onderwijs.

De Inspectie van het Primair Onderwijs onderwerpt alle basisscholen eens per 4 jaar aan een grondige inspectie. De resultaten hiervan worden neergelegd in het Rapport Intergraal Schooltoezicht.

 

2.5 De schoolorganisatie

Onze school telt rond de 160 leerlingen. Voor Nederlandse begrippen is dat niet groot en niet klein. Het voordeel van een niet zo’n grote school is dat wij alle kinderen goed kennen.

In het huidige basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of dat nu gaat om didactisch en pedagogisch handelen, over gedragsproblemen of over moderne hulpmiddelen als multimedia-computers, er is een heel scala van zaken die om specifieke kennis vraagt. Deze specialismen krijgen meer kans wanneer er meerdere mensen op een school werkzaam zijn.

Wij hebben 7 groepen, in sommige groepen wordt in deeltijd gewerkt. Daardoor werken er op onze school elf leerkrachten. Doordat er veel overlegd wordt is een kind bij ons niet zomaar een kind maar een kind met een eigen identiteit.

 

2.6 Het team

Het huidige team bestaat uit 11 leerkrachten en een directeur. Het is een goede combinatie van jonge én wat oudere leerkrachten. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor de kinderen en het onderwijs. 

Omdat we samen meer weten dan alleen worden regelmatig vergaderingen gehouden, waarin we de organisatorische zaken en onze leerlingen met elkaar doorspreken.

Door het volgen van cursussen en nascholing werken we aan deskundigheidsbevordering en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Er is een intern begeleider (IB-er). Zij houdt zich specifiek bezig met kinderen die extra zorg nodig hebben. Daarbij begeleidt zij niet alleen de kinderen, maar ook de collega's. Zij heeft in het gebouw een aparte werkruimte.[1] Leerstofpakket voor alle vakken dat het kind aan het eind van de basisschool dient te beheersen.

[2] Onderwijs op maat voor elk kind.

 

 

 

 

 

 

 

  Toelichting op de cookies  Privacydocument

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen