4.4 De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende, bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.
Ook is er op Triviumniveau medezeggenschap. Eén van de leden van de MR zit in de GMR. De GMR heeft op bovenschools niveau advies- en instemmingsrecht.


<< terug