4.5 De oudercommissie

De taak van de oudercommissie is het verlenen van hand- en spandiensten en het ondersteunen op organisatorisch gebied bij allerlei activiteiten. De vergaderingen zijn openbaar. De oudercommissie int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage (€ 20,00 per kind) in overleg met het team.
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar van de ouders gevraagd. Dit geld stelt de school in staat om de excursies, Sinterklaas - en Kerstviering, sportdag en extra spelmateriaal te financieren.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de directie vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft hier instemmingsrecht in.

<< terug